logo

Szpital Chorób Płuc w Orzeszu

SZPITAL CHORÓB PŁUC W ORZESZU

logo

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.szpitalorzesze.pl

Szpital Chorób Płuc w Orzeszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Szpital Chorób Płuc w Orzeszu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-09-14.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-04-05.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń, mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie. Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści.
 • Przygotowanie deklaracji dostępności

  Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-08-30.

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-08-30.

  Skróty klawiaturowe

  Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową (ikona po lewej stronie ekranu).

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Cichoń, sekretariat@szpitalorzesze.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 221 36 61/62 wew.49 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

  Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

  Dostępność architektoniczna

  Aplikacje mobilne

  brak

  Dodatkowe informacje

  Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. W placówce ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

  SZPITAL CHORÓB PŁUC W ORZESZU

  UL. GLIWICKA 20
  43-180 ORZESZE

  NIP: 635-15-71-599
  Regon 276184500

  CENTRALA SZPITALA 32 / 22 13 661 LUB 662
  FAX SZPITAL / IZBA PRZYJĘĆ 32/2215236

  sekretariat@szpitalorzesze.pl

  Copyright © 2024 Szpital Chorób Płuc w Orzeszu | Powered by Paweł Cichoń

  Skip to content