Konkurs ofert na udzielenie świadczeń medycznych

SZPITAL CHORÓB PŁUC
43-180  Orzesze  ul. Gliwicka 20
tel./faks:  32  2215-920,
centrala Szpitala:32  2213661Iub  2
e-mail:   dyrekcja.orzesze@onet.eu
www.szpital-orzesze.pl

KZ/SZ/3/2015                                                                                               Orzesze, dnia 07.10.2015 r.

                              

O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu ogłasza konkursu ofert
na udzielanie  świadczeń  zdrowotnych   w zakresie
Pakiet  1. Świadczeń  pielęgniarskich  polegających  na zapewnieniu całodobowej opieki pielęgniarskiej  pacjentom  Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu
Pakiet  2 . Świadczeń pielęgniarskich  polegających  na zapewnieniu  opieki pielęgniarskiej  pacjentom Poradni Domowego  Leczenia Tlenem,
Pakiet 3. Usług ratownictwa   medycznego  przy Izbie Przyjęć Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu Pakiet 4 Badań  scyntygraf i i
Pakiet 5 Świadczeń  zdrowotnych   udzielanych  przez lekarza w Oddziale Chorób Płuc i Gruźlicy z pododdziatem  gruźlicy, pododdziałem  chemioterapii  i szybkiej diagnostyki
Pakiet nr 6  Świadczeń zdrowotnych  udzielanych  przez  lekarza w Oddziale Opieki Paliatywnej


Ze  szczegółowymi   warunkami   konkursu   i  materiałami   informacyjnymi   o  przedmiocie   konkursu   można zapoznać  się  od  dnia  07.10.20 15  r.,  w  siedzibie  Szpitala  przy  ul.  Gliwickiej  20  w  Orzeszki,   pok.  3/10  w administracji,   w   godz.   od   7   do   14.35  od   poniedziałku   do   piątku,   na   stronie   internetowej   Szpitala: www.szpitalorzesze. pl
Oferty  należy  składać   na  piśmie,  w  zamkniętych  kopertach,  na  formularzu  ofertowym  -  załącznik  nr  l / załącznik  nr  2  do  SWKO w  terminie  do dnia   21. 10.2015  r.  do godz.  9:00.w  Sekretariacie  Szpitala Chorób Płuc  w  Orzeszu   lub  przesłać   poczta  do  dnia  21.10.2015   r.  do  godz.  9:00  (obowiązuje   data  i  godzina dostarczenia  przesyłki  do Sekretariatu).
Otwarcie ofert nastąpi  w  siedzibie  Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu, ul.  Gliwicka 20 ( pok.  3/1 0) w   w dniu 21. 10.20 15 r. o godz. 9. 1 5.
Rozstrzygnięcie  konkursu nastapi do dnia 30.10.2015  r. poprzez  wywieszenie  wyników na tablicy ogłoszeń w siedzibie  Szpitala  Chorób  Płuc  w  Orzeszu,przy  ul.  gliwickiej  20  w  Orzeszu,  umieszczenie  informacji  na stronie internetowej  : www.szpitalorzesze. pl
Szpital Chorób Płuc w Orzeszu  zastrzega  sobie prawo  do odwołania konkursu  ofert w całości  lub części oraz przesunięcia   terminu  składania ofert i terminu  ogłoszenia rozstrzygnięcia  konkursu  ofert.
Każdorazowo  informacja  o  zmianie  o której  mowa  powyżej  będzie  umieszczana  w  formie  komunikatu  na stronie internetowej  www.szpitalorzesze. pl oraz na tablicy ogłoszeń.

___________________________________________________

 

Udzielający Zamówienia:

Szpital Chorób Płuc w Orzeszu

ul. Gliwicka 20

43-180 Orzesze

e-mail: sekretariat@szpital-orzesze.pl

Internet: www.szpitalorzesze.pl

 

znak sprawy: KZ/ŚZ/3/2015

 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (SWKO)

 

dla zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Pakiet 1. Świadczeń pielęgniarskich polegających na zapewnieniu

całodobowej opieki pielęgniarskiej pacjentom Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu

Pakiet 2 . Świadczeń pielęgniarskich polegających na zapewnieniu opieki pielęgniarskiej pacjentom Poradni Domowego Leczenia Tlenem,

Pakiet 3. Usług ratownictwa medycznego przy Izbie Przyjęć Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu

Pakiet 4. Badań scyntygrafii

Pakiet 5 Świadczeń zdrowotnych udzielanych przez lekarza w Oddziale Chorób Płuc i Gruźlicy z pododdziałem gruźlicy, pododdziałem chemioterapii i szybkiej diagnostyki

Pakiet nr 6 Świadczeń zdrowotnych udzielanych przez lekarza w Oddziale Opieki Paliatywnej

 

 

I. Udzielający zamówienia

Szpital Chorób Płuc w Orzeszu

ul. Gliwicka 20, 43-180 Orzesze

Tel. 32/221-36-61 -2 Fax: 32/221-59-20

E-mail: dyrekcja@ szpital- orzesze. pl Internet: www.szpitalorzesze.pl

 

II. Postanowienia ogólne

1.Konkurs ofert prowadzony będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.Dz.U. z 2015 poz. 618).

2. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 146 ust.1, art. 147 – 150, 151 ust. 1 – 5, art.152,

153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 581)

3. Sposób przeprowadzenia konkursu określa Regulamin konkursu ofert obowiązujący u Udzielającego zamówienia.

 

III. Przedmiot zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia są świadczenie zdrowotne w zakresie:

Pakiet 1.

Świadczeń pielęgniarskich polegających na zapewnieniu opieki pielęgniarskiej pacjentom Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu, udzielane całodobowo i we wszystkie dni w tygodniu przez pielęgniarki/pielęgniarzy, zwane dalej świadczeniami pielęgniarskimi

W ramach udzielania świadczeń pielęgniarskich Oferent zobowiązany będzie do osobistego wykonywania świadczeń zdrowotnych z należytą starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, poszanowaniem praw pacjenta, dbałością o jego bezpieczeństwo, wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy medycznej.

Obowiązki Oferenta będą polegały w szczególności na:

1) wykonywaniu zleceń lekarskich, w tym pobieraniu materiału do badań diagnostycznych,

2) prowadzeniu dokumentacji medycznej pielęgniarskiej obowiązującej w publicznych spzoz

3) rozpoznawaniu warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta,

4) rozpoznawaniu problemów pielęgnacyjnych pacjenta,

5) planowaniu i sprawowaniu bezpośredniej opieki pielęgnacyjnej nad pacjentami,

6) zapewnieniu ciągłej opieki, obserwacji i czuwania nad bezpieczeństwem pacjentów, szczególnie ciężko chorych oraz bezzwłoczne zgłaszanie się na każde wezwanie pacjenta,

7) udzielaniu pomocy przy zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych i psychicznych pacjentów,

8) przygotowywaniu pacjentów do badań diagnostycznych i konsultacji oraz – w razie potrzeby – udział w badaniach i konsultacjach,

9) samodzielnym udzielaniu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz.U.2007.210.1540) ,

10) w razie potrzeby wykonywaniu dodatkowych poleceń wydanych przez pielęgniarkę oddziałową/osobę wyznaczoną,

11) udziale w wizytach lekarskich, zebraniach personelu oraz raportach pielęgniarskich,

12) niezwłocznym powiadamianiu pielęgniarki oddziałowej o zaobserwowanych usterkach i nieprawidłowościach w działaniu sprzętu i aparatury medycznej oraz innych urządzeń Udzielającego zamówienia,

16) przestrzeganiu przepisów BHP, przeciwpożarowych, oraz wewnętrznych regulaminów i zarządzeń wewnętrznych obowiązujących u Udzielającego zamówienia, a związanych z udzielaniem świadczeń pielęgniarskich, jak również współdziałaniu z Dyrekcją Udzielającego zamówienia przy wykonywaniu swoich obowiązków wynikających z udzielania świadczeń pielęgniarskich,

17) przestrzeganiu praw pacjenta i zasad etyki zawodowej,

18) ciągłym doskonaleniu zawodowym poprzez samokształcenie i uczestnictwo w wewnętrznych szkoleniach organizowanych przez Udzielającego zamówienia,

19) bezzwłocznym powiadamianiu pielęgniarki oddziałowej lub lekarza dyżurnego o:

a) popełnieniu pomyłki przy podaniu leku lub wykonaniu zabiegu,

b) śmierci pacjenta,

c) braku możliwości wykonania zabiegu,

d) pogorszeniu stanu zdrowia pacjenta,

e) podejrzeniu o chorobę zakaźną.

Dla wybranych w drodze rozstrzygnięcia niniejszego konkursu Oferentów, którzy świadczyli usługi w Szpitalu Chorób Płuc w Orzeszu na dzień 15.09.2015 r., przewidziana jest dodatkowa kwota do wynagrodzenia wynikająca z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U z 2015 poz. 1400)

Pakiet 2. Świadczeń pielęgniarskich polegających na zapewnieniu opieki pielęgniarskiej pacjentom Poradni Domowego Leczenia Tlenem, udzielane przez pielęgniarkę w dni robocze, od poniedziałku do piątku zgodnie z harmonogramem pracy Poradni.

W ramach udzielania świadczeń pielęgniarskich Oferent zobowiązany będzie do osobistego wykonywania świadczeń zdrowotnych z należytą starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, poszanowaniem praw pacjenta, dbałością o jego bezpieczeństwo, wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy medycznej.

Obowiązki Oferenta będą polegały w szczególności na:

1) prowadzeniu inywidualnej dokumentacji pacjenta w Poradni Domowego Leczenia Tlenem ,

2) prowadzeniu sprawozdawczości statystycznej,

3) nadzorze nad aparaturą i sprzętem Poradni i w domu pacjenta,

4) odbywaniu wizyt pielęgniarskich w domu pacjenta wymagającego koncentratora tlenu,

5) prowadzeniu dokumentacji medycznej pielęgniarskiej obowiązującej w publicznych spzoz

3) rozpoznawaniu warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta,

4) samodzielnym udzielaniu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz.U.2007.210.1540) ,

6) niezwłocznym powiadamianiu Przełożonej pielęgniarek o zaobserwowanych usterkach i nieprawidłowościach w działaniu sprzętu i aparatury medycznej oraz innych urządzeń Udzielającego zamówienia,

7) przestrzeganiu przepisów BHP, przeciwpożarowych, oraz wewnętrznych regulaminów i zarządzeń wewnętrznych obowiązujących u Udzielającego zamówienia, a związanych z udzielaniem świadczeń pielęgniarskich, jak również współdziałaniu z Dyrekcją Udzielającego zamówienia przy wykonywaniu swoich obowiązków wynikających z udzielania świadczeń pielęgniarskich,

8) przestrzeganiu praw pacjenta i zasad etyki zawodowej,

9) ciągłym doskonaleniu zawodowym poprzez samokształcenie i uczestnictwo w wewnętrznych szkoleniach organizowanych przez Udzielającego zamówienia,

10) bezzwłocznym powiadamianiu Przełożonej pielęgniarek lub lekarza dyżurnego o:

a) popełnieniu pomyłki przy podaniu leku lub wykonaniu zabiegu,

b) śmierci pacjenta,

c) braku możliwości wykonania zabiegu,

d) pogorszeniu stanu zdrowia pacjenta,

e) podejrzeniu o chorobę zakaźną.

Dla wybranych w drodze rozstrzygnięcia niniejszego konkursu Oferentów, którzy świadczyli usługi w Szpitalu Chorób Płuc w Orzeszu na dzień 15.09.2015 r., przewidziana jest dodatkowa kwota do wynagrodzenia wynikająca z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U z 2015 poz. 1400)

Pakiet 3. Wykonywania czynności ratownika medycznego w Izbie Przyjęć Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu wykonywanych w systemie dyżurów dziennych/ nocnych/ w dni wolne od pracy w zależności od potrzeb Udzielającego zamówienie

W ramach udzielania świadczeń Oferent zobowiązany będzie do osobistego wykonywania świadczeń zdrowotnych z należytą starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, poszanowaniem praw pacjenta, dbałością o jego bezpieczeństwo, wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy medycznej.

Obowiązki Oferenta będą polegały w szczególności na:

ocenie stanu zdrowia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i podejmowaniu medycznych czynności ratunkowych,

resuscytacji krążeniowo – oddechowa, bezprzyrządowa i przyrządowa z podaniem tlenu oraz zastosowaniem według wskazań defibrylatora zautomatyzowanego,

tamowaniu krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran,

unieruchamianiu złamań i podejrzeń złamań kości oraz zwichnięć,

ochronie przed wychłodzeniem lub przegrzaniem,

wstępnym postępowaniu przeciwwstrząsowym poprzez właściwe ułożenie osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, ochronę termiczną,

stosowaniu tlenoterapii biernej,

przenoszeniu chorego,

wykonywaniu zleceń lekarskich w ramach kompetencji,

zabezpieczeniu miejsc wkłucia,

wykonywaniu EKG,

prowadzeniu wymaganej dokumentacji medycznej,

utrzymaniu w sprawności technicznej powierzonego sprzętu,

zabezpieczeniu i właściwym przechowywaniu środków dezynfekcyjnych zgodnie
z obowiązującymi przepisami i aktualną wiedzą,

wykonywaniu innych czynności związanych z charakterem pracy i nie wykraczających poza zakres kompetencji zawodowych na polecenie przełożonych,

systematycznym doskonaleniu kwalifikacji zawodowych i jakości świadczonej opieki.

W ramach udzielania świadczeń Przyjmujący zamówienie będzie uprawniony do:

1)żądania potwierdzenia na piśmie polecenia przełożonego, gdy jest ono sprzeczne z przepisami prawa lub zakresem obowiązków Przyjmującego zamówienie,

2)powstrzymania się od wykonywania pracy jeśli warunki na stanowisku udzielania świadczeń ratownictwa medycznego powodują zagrożenie życia lub zdrowia.

 

Pakiet 4 Wykonywania badań scyntygrafii dla pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Chorób Puc w Orzeszu

Pakiet 5 Świadczeń zdrowotnych udzielanych przez lekarza specjalistę pulmonologii lub lekarza będącego w trakcie specjalizacji w dziedzinie pulmonologii lub lekarza chorób wewnętrznych w Oddziale Chorób Płuc i Gruźlicy z pododdziałem gruźlicy, pododdziałem chemioterapii i szybkiej diagnostyki Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu wykonywanych w zależności od potrzeb Udzielającego zamówienie

W ramach udzielania świadczeń Oferent zobowiązany będzie do osobistego wykonywania świadczeń zdrowotnych z należytą starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, poszanowaniem praw pacjenta, dbałością o jego bezpieczeństwo, wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy medycznej.

Obowiązki Oferenta będą polegały w szczególności na:

1) udzielaniu świadczeń diagnostyczno-terapeutycznych na Oddziale szpitalnym oraz w Izbie Przyjęć obejmujących sprawną diagnostykę pacjenta, kwalifikację do przyjęcia na oddział, udzielanie doraźnej pomocy chorym, kwalifikowanie i nadzór na transportem sanitarnym chorych, nadzór nad pracą podległego personelu, właściwa gospodarkę lekami oraz sprzętem wykorzystywanym w Oddziale i Izbie Przyjęć,

2) prowadzenie dokumentacji medycznej i innej dokumentacji według zasad obowiązujących u Udzielającego Zamówienia,

3) inne czynności wynikające z zasad udzielania świadczeń zdrowotnych.

Pakiet nr 6

Świadczeń zdrowotnych udzielanych przez lekarza specjalistę medycyny paliatywnej lub lekarza będącego w trakcie specjalizacji w dziedzinie medycyny paliatywnej lub lekarza po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie medycyny paliatywnej lub lekarza chorób wewnętrznych lub lekarza geriatrii w Oddziale Opieki Paliatywnej Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu wykonywanych w zależności od potrzeb Udzielającego zamówienie

1) udzielaniu świadczeń diagnostyczno-terapeutycznych na Oddziale szpitalnym oraz w Izbie Przyjęć obejmujących sprawną diagnostykę pacjenta, kwalifikację do przyjęcia na oddział, udzielanie doraźnej pomocy chorym, kwalifikowanie i nadzór na transportem sanitarnym chorych, nadzór nad pracą podległego personelu, właściwą gospodarkę lekami oraz sprzętem wykorzystywanym w Oddziale i Izbie Przyjęć

2) prowadzenie dokumentacji medycznej i innej dokumentacji według zasad obowiązujących u Udzielającego Zamówienia,

3) inne czynności wynikające z zasad udzielania świadczeń zdrowotnych.

W ramach udzielania świadczeń Oferent zobowiązany będzie do osobistego wykonywania świadczeń zdrowotnych z należytą starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, poszanowaniem praw pacjenta, dbałością o jego bezpieczeństwo, wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy medycznej.

Obowiązki Oferenta będą polegały w szczególności na:

 

IV. Wymagany termin realizacji zamówienia:

Pakiet 1 -3. 24 miesiące od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

Pakiet 4. Od dnia rozstrzygnięcia konkursu do dnia 31.12.2016 roku

Pakiet 5-6 Od dnia rozstrzygnięcia konkursu do dnia 31.03.2016 r.


 

V. Wymagania dotyczące oferentów:

Do konkursu mogą przystąpić oferenci którzy są podmiotem wykonującym działalność leczniczą lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym zamówieniem. Ponadto w zakresie:

Pakiet 1, 2 Kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do wykonania świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem konkursu, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Staż pracy min. 3 lata, doświadczenie w pracy na oddziałach szpitalnych, preferowane kursy i specjalizacje związane z profilem działalności szpitala.

Pakiet 3 Kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do wykonania świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013r., poz. 757).

Pakiet 4.

1. Oferent posiada posiada personel z uprawnieniami do wykonywania wymienionych badań zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. Oferent posiada odpowiednie warunki lokalowe, wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny oraz środki transportu i łączności, które pozwalają na realizację pełnego zakresu badań wymaganych przez Udzielającego Zamówienie.

3. Świadczenia zdrowotne wykonywane będą na podstawie indywidualnych zleceń opieczętowanych pieczęcią nagłówkową Udzielającego Zamówienie, wystawianych i podpisywanych przez lekarzy Udzielającego Zamówienie .Zlecenie na badania winno zawierać pieczątkę Udzielającego zamówienia, datę wystawienia, określenie rodzaju badania,imię, nazwisko, datę urodzenia i numer PESEL pacjenta, podpis i pieczątkę lekarza z numerem prawa wykonywania zawodu.

4. Świadczenia zdrowotne zlecane będą przez Udzielającego Zamówienie w ilościach uzależnionych od jego aktualnych potrzeb.

5. W przypadku niemożności wykonania świadczeń (np: awarii aparatury medycznej) Oferent zapewnia wykonanie świadczeń będących przedmiotu konkursu , utrzymując ceny zgodne z zawartą umową .

6. W przypadku występowania przeszkód w wykonaniu badania związanych m.in. z wydłużającym się terminem wykonania Oferent powinien poinformować telefonicznie kierownika komórki zlecającej badanie lub lekarza dyżurnego Udzielającego zamówienie o wszelkich problemach z realizacją badania.

8. Oferent zapewnia wykonywanie badań zgodnie z obowiązującymi normami w tym zakresie, z uwzględnieniem aktualnych wymogów jakościowych i procedur systemowych. Należy przyjąć, iż badanie wymienione w cenniku ofertowym jest badaniem kompletnym, jeżeli zatem istnieje potrzeba jego powtórzenia cena ofertowa obejmuje powtórzenie badania.

9. Udzielający Zamówienie dopuszcza zmianę ceny wyłącznie w trybie uzgodnień miedzy stronami w formie aneksu do umowy w przypadku zmian cenowych korzystnych dla Udzielającego Zamówienie.

10. Oferent jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej i statystycznej, stosownie do obowiązujących przepisów.

11. Oferent jest zobowiązany do wykonywania świadczeń zdrowotnych z należytą starannością, zgodnie z posiadaną wiedzą wymaganymi i umiejętnościami.

 

Pakiet 5 Kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do wykonania świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem konkursu, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. lekarza specjalistę pulmonologii lub lekarza będącego w trakcie specjalizacji w dziedzinie pulmonologii lub lekarza chorób wewnętrznych

Pakiet 6. Kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do wykonania świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem konkursu, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Lekarz specjalista medycyny paliatywnej lub lekarz będący w trakcie specjalizacji w dziedzinie medycyny paliatywnej lub lekarz po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie medycyny paliatywnej lub lekarza chorób wewnętrznych lub lekarz geriatrii.

 

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo wyboru takiej ilości ofert, aby móc realizować wszystkie wymogi ilościowe, jakościowe i finansowe wykonywania świadczeń zdrowotnych określone przez płatnika świadczeń tj.Narodowy Fundusz Zdrowia.

 

VI. Zawartość oferty

 

Pakiet 1 -2 :

Załącznik nr 1 do SWKO - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do SWKO – Oświadczenie oferenta

Załącznik nr 4 do SWKO - Wzór umowy Pakiet 1 lub Załącznik nr 5 do SWK - Wzór umowy Pakiet 2

4. Kserokopia zaświadczenia o wpisie do rejestru indywidualnych/ indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarskich właściwej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.

5. Kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

6.Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki (dyplom, prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, dyplomy specjalizacji, potwierdzenie rozpoczęcia , trwania specjalizacji, itd.)

7. Kserokopia nadania numeru REGON i NIP

8. Kserokopia polisy odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych lub pisemne zobowiązanie oferenta do zawarcia takiej umowy przez rozpoczęciem udzielania świadczeń na rzecz Udzielającego Zamówienia w przypadku wybrania oferty, zgodnie z obowiązującymi przepisami

9. Zaświadczenie lekarza profilaktyka o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na
stanowisku pielęgniarki,

10. Aktualne badania do celów sanitarno-epidemiologicznych (zaświadczenie wydane przez
lekarza profilaktyka lub wpis w książeczce dla celów sanitarno-epidemiologicznych),

11. Pełnomocnictwo wystawione zgodnie z szczegółowymi warunkami konkursu ofert, o ile oferta składana jest przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu oferenta.

 

Pakiet 3

1. Załącznik nr 1 do SWKO - Formularz ofertowy

2. Załącznik nr 3 do SWKO – Oświadczenie oferenta

3.Załącznik nr 6 do SWKO - Wzór umowy Pakiet 3

4. Kserokopia zaświadczenia o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez właściwego wojewodę,

5. Kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

6. Kserokopia dyplomu ukończenia uczelni na kierunku ratownictwo medyczne lub dyplomu uzyskania tytułu zawodowego ,,ratownik medyczny”, inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (certyfikaty, zaświadczenia o odbytym szkoleniu).

7.Kserokopia karty przebiegu doskonalenia zawodowego potwierdzająca doskonalenie zawodowe ratownika medycznego.

8.Kserokopia nadania numeru REGON i NIP.

9. Kserokopia polisy odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych lub pisemne zobowiązanie oferenta do zawarcia takiej umowy przez rozpoczęciem udzielania świadczeń na rzecz Udzielającego Zamówienia w przypadku wybrania oferty, zgodnie z obowiązującymi przepisami na kwotę nie mniejszą, niż 50.000 EURO.

10. Zaświadczenie lekarza profilaktyka o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na
stanowisku ratownika medycznego.

11. Aktualne badania do celów sanitarno-epidemiologicznych (zaświadczenie wydane przez
lekarza profilaktyka lub wpis w książeczce dla celów sanitarno-epidemiologicznych).

12. Pełnomocnictwo wystawione zgodnie z szczegółowymi warunkami konkursu ofert, o ile oferta składana jest przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu oferenta.

 

Pakiet 4

1. Załącznik nr 2 do SWKO - Formularz ofertowy – Pakiet 4

2. Załącznik nr 3 do SWKO – Oświadczenie oferenta

3. Załącznik nr 7 do SWKO - Wzór umowy Pakiet 4

4.Kserokopia wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez właściwego Wojewodę

5. Kserokopia wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej/ KRS (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)

6. Kserokopia nadania numeru REGON

7. Kserokopia polisy odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych lub pisemne zobowiązanie oferenta do zawarcia takiej umowy przez rozpoczęciem udzielania świadczeń na rzecz Udzielającego Zamówienia w przypadku wybrania oferty, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8 Pełnomocnictwo wystawione zgodnie z szczegółowymi warunkami konkursu ofert, o ile oferta składana jest przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu oferenta.


 

Pakiet 5

1. Załącznik nr 1 do SWKO - Formularz ofertowy

2. Załącznik nr 3 do SWKO – Oświadczenie oferenta

3. Załącznik nr 7 do SWKO - Wzór umowy Pakiet 5

4.Kserokopia zaświadczenia o wpisie do rejestru indywidualnych/ indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich właściwej Okręgowej Izby Lekarskiej.

5. Kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

6.Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki (dyplom, prawo wykonywania zawodu lekarza, dyplomy specjalizacji, potwierdzenie rozpoczęcia , trwania specjalizacji, itd.)

7. Kserokopia polisy odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych lub pisemne zobowiązanie oferenta do zawarcia takiej umowy przez rozpoczęciem udzielania świadczeń na rzecz Udzielającego Zamówienia w przypadku wybrania oferty, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. Pełnomocnictwo wystawione zgodnie z szczegółowymi warunkami konkursu ofert, o ile oferta składana jest przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu oferenta.


 

Pakiet 6

1. Załącznik nr 1 do SWKO - Formularz ofertowy

2. Załącznik nr 3 do SWKO – Oświadczenie oferenta

3. Załącznik nr 8 do SWKO - Wzór umowy Pakiet 6

4.Kserokopia zaświadczenia o wpisie do rejestru indywidualnych/ indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich właściwej Okręgowej Izby Lekarskiej.

5. Kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

6.Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki (dyplom, prawo wykonywania zawodu lekarza, dyplomy specjalizacji, potwierdzenie rozpoczęcia , trwania specjalizacji, itd.)

7. Kserokopia polisy odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych lub pisemne zobowiązanie oferenta do zawarcia takiej umowy przez rozpoczęciem udzielania świadczeń na rzecz Udzielającego Zamówienia w przypadku wybrania oferty, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. Pełnomocnictwo wystawione zgodnie z szczegółowymi warunkami konkursu ofert, o ile oferta składana jest przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu oferenta.


 

VII. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą – nie dłuższy niż 30 dni od upływu terminu składania ofert.

VIII. Informacje dotyczące warunków składania ofert:

1.Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę sporządza się w formie pisemnej.

2. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

3. Zaleca się aby wszystkie strony oferty były spięte w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji oferty oraz aby każda kartka oferty była opatrzona kolejnym numerem.

4. Wszelkie poprawki w tekście oferty muszą być datowane i parafowane własnoręcznie przez osobę uprawnioną/osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.

5. Załączniki do oferty stanowią jej integralną część.

6. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie. Koperta winna być opisana w sposób następujący:

„Konkurs ofert dla Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu ul. Gliwicka 20, 43-180 Orzesze na realizację zamówienia z zakresu świadczeń zdrowotnych, Pakiet nr ............”. Nie otwierać przed …………...r do godz.9.15

 

IX. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Oferentami są:

w sprawach przedmiotu zamówienia: Pakiet 3 -Koordynator Sekcji Administracyjno - Technicznej tel. 32 2213 661-2 wewn. 37, Pakiet 5-6 - Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa, w pozostałych -st. insp. ds. kontroli zarz. - Jolanta Cichos 32 22 13 661-2 wewn 60

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

1. Oferty należy składać w Sekretariacie Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu, przy ul. Gliwickiej 20 w terminie do dnia 21.10. 2015 r. do godz. 9:00.

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty złożone w innym mieၥjscu.

 

XI. Mၩiejsce i termin otwarcia ofert:

1. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu, przy ul. Gliwickieၪ 20 w dniu 21.10. 2015 r o godࡦz. 9:15.

2. Oferenci mogą uczestniczyć w otwarciu ofert

 

XII. Sposób obliczenia ceny ofert:

Cena musi być podana w złotych polski cyfrowo i słownie, do drugiego miࡥejsca po przecinku.

 

XIII. Kryteria wyboru ofert:

 

Pakiet nr 1, 2, 3, 5, 6: Cena 100% za jedną godzinę udzielania świadczeń zdrowotnych.

Pakiet 4 Cena 100% - finalny koszt szacunkowy wynikający z przyjętej w formularzu cenowym szacunkowej liczby oferowanych świadczeń opieki zdrowotnej oraz ceny jednostkowej zaproponowanej przez oferenta.

 

XIV. Rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie Konkursu ofert ogłasza się w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie ofert, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienie oraz na stronie internetowej Udzielającego zamówienie www.szpital-orzesze.pl

Rozstrzygnięcia nastąpi w terminie do dnia 30.10.2015 r. do godziny 10.00.

 

XV. Pouczenie udzielającego zamówienie:


 

Zamawiający odrzuca ofertę:

- złożoną przez Oferenta po terminie;

- zawierającą nieprawdziwe informacje;

- jeżeli Oferent nie określił przedmiotu oferty lub nie podał proponowanej liczby lub ceny świadczeń opieki zdrowotnej;

- jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

- jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;

- jeżeli świadczeniodawca złożył ofertę alternatywną;

- jeżeli Oferent lub oferta nie spełniają wymaganych warunków określonych w przepisach prawa oraz warunków wymaganych od Oferenta,

- złożoną przez Oferenta, z którym została rozwiązana przez oddział wojewódzki Funduszu prowadzący postępowanie umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w określonym rodzaju lub zakresie w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy.

2.W przypadku gdy Oferent nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawiera braki formalne, komisja wzywa Oferenta do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.

 

XVI. Zastrzeżenia udzielającego zamówienie

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: zmiany terminów, odwołania konkursu lub pozostawienia ofert bez rozstrzygnięcia – bez podania przyczyny, jak również do unieważnienia konkursu w każdym czasie bez uzasadnienia.

2. Dyrektor Szpitala unieważnia postępowanie na realizację zamówienia z zakresu świadczeń zdrowotnych , w szczególności gdy:

- nie wpłynęła żadna oferta;

- odrzucono wszystkie oferty;

- kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w danym postępowaniu;

- nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub zawarcie umowy
nie leży w interesie ubezpieczonych, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

- jeżeli w toku konkursu ofert wpłynęła tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, komisja może
przyjąć tę ofertę, gdy z okoliczności wynika, że na ogłoszony ponownie na tych samych warunkach konkurs ofert nie wpłynie więcej ofert.

- jeżeli nie nastąpiło unieważnienie postępowania na realizację zamówienia z zakresu świadczeń zdrowotnych komisja ogłasza o rozstrzygnięciu postępowania w miejscu i terminie określonych w ogłoszeniu o konkursie ofert.

3. Informację o rozstrzygnięciu konkursu ogłasza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Szpitala, w terminie do 7 dni od zakończenia prac komisji konkursowej.

4.Ogłoszenie zawiera nazwę (firmę) albo imię i nazwisko oraz siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Oferenta, który został wybrany.

5. Z chwilą ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania następuje jego zakończenie i komisja ulega rozwiązaniu.

 

XVII. Protesty i skargi dotyczące konkursu :

1. Oferentowi, którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Szpital zasad prowadzenia postępowania na realizację zamówienia z zakresu świadczeń zdrowotnych, przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych poniżej.

2. Środki odwoławcze nie przysługują na:

- wybór trybu postępowania;

- niedokonanie wyboru świadczeniodawcy;

- unieważnienie postępowania na realizację zamówienia z zakresu świadczeń zdrowotnych

3. W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.

4. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie na realizację zamówienia z zakresu świadczeń zdrowotnych ulega zawieszeniu, chyba że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny.

5. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia.

6. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

7. Informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Szpitala

8. W przypadku uwzględnienia protestu komisja powtarza zaskarżoną czynność.

9. Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora Szpitala, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

10. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu jego rozpatrzenia.

 

XVIII. Istotne warunki umowy:

Umowa o wykonanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta zgodnie z:
1. Załącznikiem Nr 4 do SWKO – Pakiet nr 1, 2

2.Załącznikiem Nr 5 do SWKO- Pakiet nr 3

4. Załącznikiem Nr 6 do SWKO– Pakiet nr 4

5. Załącznikiem Nr 7 do SWKO– Pakiet nr 4

6. Załącznikiem Nr 8 do SWKO– Pakiet nr 4

 

XIX. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym SWKO mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 618 ))