Projekty unijne

 

Zmniejszenie niskiej emisji i emisji gazów cieplarnianych
poprzez kompleksową termomodernizację
i instalację kolektorów słonecznych
w budynku Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013
Priorytet V Środkowisko
Działanie 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii
do projektu ID 1643.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013


Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 znajdują się na stronie http://www.rpo.slaskie.pl


Inwestycja pn. „Zmniejszenie niskiej emisji i emisji gazów cieplarnianych poprzez kompleksową termomodernizację i instalację kolektorów słonecznych w budynku Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu” została zrealizowana ze środków własnych szpitala oraz dofinansowana dotacją i pożyczką inwestycyjną przez WFOŚiGW w K-cach.

Inwestycja o wartości 1480 tysięcy złotych została również dofinansowana ze środków RPO-WSL z działania 5.3 „Czyste powietrze i odnawialne źródła energii”

W części finansowanej ze środków własnych w nowym montażu finansowym.

Inwestycja polega na kompleksowej termomodernizacji budynku szpitala oraz na przebudowie i remoncie elementów systemu ciepłowniczego (wymiana kotła) wraz z instalacją kolektorów słonecznych w celu otrzymania ciepłej wody użytkowej.

Zakres projektu:

- docieplenie ścian zewnętrznych (w tym piwnic i dachów)

- wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych

- montaż instalacji solarnej na dachu wraz z jego wzmocnieniem i modernizacja zbiorników

- modernizacja kotłowni

Wartość dofinansowania RPO-WSL : 814 991 zł.

 

Realizacja projektu jest zgodna z celem RPO-WSL i działanie 5.3.

Celem ekologicznym projektu jest ochrona powietrza atmosferycznego, oraz ograniczenie szkodliwych emisji do atmosfery.

Celem społecznym projektu jest poprawa warunków pobytu pacjentów i wprowadzenie wzorców proekologicznych.

Cel finansowy, to obniżenie kosztów eksploatacyjnych budynku szpitala i uniknięcie wydatków na naprawy i remonty wywołane złym stanem technicznym elewacji i stolarki.


_______________________________________________________________________________

 

Internetowa Platforma Usług Publicznych
e-szpital w Szpitalu Chorób Płuc w Orzeszu

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Priorytet II Społeczeństwo Informacyjnego
Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych Usług Publicznych
do projektu ID 1481.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejskiego Funduszu Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013


Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 znajdują się na stronie http://www.rpo.slaskie.pl


Działanie: 2.2
Rozwój elektronicznych usług publicznych
Tytuł projektu: „Internetowa Platforma Usług Publicznych e-szpital w Szpitalu Chorób Płuc w Orzeszu” w ramach Regionalengo Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Priorytet II Społeczeństwo

Projekt internetowej Platformy Usług Publicznych e-szpital w Szpitalu Chorób Płuc w Orzeszu zakłada integrację wewnętrznych modułów zarządzania szpitalem z systemem interakcji z pacjentem (e-szpital). Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby oraz zakresu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Dzięki tej platformie możliwy jest elektroniczny dostęp do informacji dla pacjenta oraz poprawa zarządzania dostępnością usług medycznych poprzez publikacje np. informacji o dyżurach, kolejkach dla pacjentów itp. Pacjentom Szpitala zostanie zapewniony swobodny dostęp do własnych danych medycznych (karta informacyjna, historia choroby, wyniki badań..) dając możliwość prostego zapoznania się i wydrukowania wszystkich zgromadzonych informacji bez konieczności wizyty w szpitalu. Jednocześnie pacjent uzyska możliwość uzyskania kopii wszystkich swoich danych archiwalnych oraz dostęp do zdalnego zarejestrowania się w poradni.Projekt wpisuje się w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego NA LATA 2007-2013, KTÓREGO ZAPISAMI USZCZEGÓŁOWIONYMI DZIAŁANIA 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych - jest wzrost usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.

Koszt całkowity projektu: 624 780,25zł
Kwota dofinansowania RPO: 506 178,96zł


_______________________________________________________________________________Zapewnienie publicznego dostępu do Internetu
na terenie Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013
Priorytet II Społeczeństwo Informacyjne
Działanie 2.1 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego
do projektu ID 1365.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013


Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 znajdują się na stronie http://www.rpo.slaskie.pl


Informacyjne Działanie 2.1
Infrastruktura Społeczeństwa
Tytuł projektu: "Zapewnienie publicznego dostępu do Internetu na terenie Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu"
Informacyjnego do projektu ID 1365.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2007-2013Szpital Chorób Płuc w Orzeszu
ul. Gliwicka 20
tel.:32 2213 661 do 662
fax: 32 2215 236
e-mail: dyrekcja.orzesze@onet.eu

W Szpitalu Chorób Płuc wdrożony jest także projekt:
ZAPEWNIENIE PUBLICZNEGO DOSTĘPU DO INTERNETU NA TERENIE SZPITALA CHORÓB PŁUC W ORZESZU w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet II Społeczeństwo
Informacyjne Działanie 2.1 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego do projektu ID 1365.

W ramach niniejszego przedsięwzięcia zapewniony został powszechny dostęp do internetu w obrębie szpitala Chorób Płuc w Orzeszu. Wykonanych zostało sześć punktów publicznego dostępu do internetu (PIAP), które tworzą jedną spójną strukturę z zapewnionym dostępem do szerokopasmowego internetu. Pięć PIAP ma charakter hot-spot oraz jeden PIAP w formie INFOKIOSKU. Wykonana została infrastruktury światłowodowa wraz z wyposażonymi punktami dystrybucji oraz punktami sieci okablowania strukturalnego. Wszystkie urządzenia zewnętrzne posiadają odpowiedni system zabezpieczeń i zarządzania. Wszyscy użytkownicy (pacjenci oraz osoby odwiedzające) w każdej sali i na korytarzu, mają dostęp do szerokopasmowego, bezpiecznego i bezprzewodowego internetu wraz z blokami tematycznymi dotyczącymi Szpitala (aktualności, wydarzenia, informacje o lekarzach) dostępnymi z poziomu strony www placówki. W ramach projektu stworzono publiczny punktu dostępu do internetu dla osób nie posiadających swojego komputera, czyli możliwość korzystania z kiosku internetowo – multimedialnego.