Rys historyczny

Najstarsze części uruchomionego w 1896 roku szpitala wojskowego tworzył stojący do dzisiaj budynek główny, budynek gospodarczy i zachodnia oczyszczalnia ścieków. W roku 1898 dokupiono zachodnią część parceli wraz z drogą polną. W szpitalu brakowało pokoi badań (gabinetów), pokoi administracyjnych jak i mieszkań dla lekarzy i personelu pomocniczego. Ten stan rzeczy uległ zmianie w 1909 roku, kiedy wybudowano specjalny budynek administracyjny w którym urządzono: biuro, pokój lekarzy, pokój do badań administracyjnych, głównego sanitariusza, pielęgniarza i dwóch rodzin strażaków.

Równocześnie został wybudowany kolejny pawilon na 17 łóżek, jako izolowany oddział, dalej dom pogrzebowy- kostnica i południowa biologiczna oczyszczalnia ścieków. Budynek główny od 1906 roku posiadał na każdym piętrze sale do leżakowania,a w 1910 roku został doposażony w urządzenie rentgenowskie, elektryczne oświetlenie i wodne centralne ogrzewanie. W budynku sąsiednim, po przebudowie zostały urządzone pomieszczenia kuchenne do obsługi znajdujących się już 80 łóżek szpitalnych. Teren przynależny szpitalowi zajmował obszar 35 825 m2.

W 1950 roku, w budynku przedwojennej Lecznicy Spółki Brackiej, otwarto Szpital Przeciwgruźliczy. W momencie powstania było to izolatorium dla 60 chorych na gruźlicę, by powoli zmienić swój charakter na placówkę szpitalną. Początkowo cieszyła się ona „złą sławą”, co wynikało z dużej śmiertelności wśród pacjentów szpitala. Powodem niewielkiej uleczalności był wówczas brak skutecznych leków przeciwko gruźlicy oraz fakt, że do placówki często trafiali pacjenci w ostatnim stadium tej groźnej choroby. Wraz z postępem medycyny sytuacja uległa zdecydowanej poprawie. Duży wkład w rozwój szpitala miał jego dyrektor, dr Krzyżanowski. Dzięki jego staraniom w latach 1952- 1963 otwarto aptekę przyszpitalną, gabinet zabiegowy, pracownię rtg oraz gabinet bronchoskopowy. Od 1958 roku, przez pewien czas, leczono tutaj także gruźlicę kostno - stawową. W latach 1962- 1966 dobudowano do szpitala kolejny pawilon. Zwiększyło to liczbę miejsc ze 105 do 155. Od 1964 roku funkcje dyrektora placówki pełniła Halina Szwanke. W szpitalu pracowało wówczas 5 lekarzy, biolog, stomatolog, 19 pielęgniarek, 15 salowych oraz 25 pracowników obsługi.

Wraz z wejściem w życie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej jak i ustawy samorządowej w 1998 roku szpital wydzielił się ze struktur Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Mikołowie i uzyskał status Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Chorób Płuc w Orzeszu a funkcję dyrektora szpitala powierzono lek. med. Elżbiecie Machula. W latach 1998- 2004 szpital liczył 130 łóżek a opieką nad pacjentami zajmowało się 6 lekarzy, 37 pielęgniarek. Oprócz hospitalizacji udzielano porad specjalistycznych w poradni chorób płuc i gruźlicy oraz zajmowano się procesem chemioterapii.

Od 2005 roku Dyrektorem została Sławomira Kuźmicka, która pełni tę funkcję do dziś. Obecnie Szpital Chorób Płuc w Orzeszu posiada w swojej strukturze następujące oddziały:
• Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc;
• Oddział Pulmonologii, z Odcinkiem Chemioterapii i Salą Jednodniowego Pobytu;
• Oddział Opieki Paliatywnej.
oraz następujące pracownie i poradnie:
• Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
• Pracownia Ultrasonografii
• Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej
• Pracownia Endoskopii
• Pracownia Elektrokardiografii
• Pracownia Podawania Cytostatyków
• Pracownia Spirometrii
• Pracownia Diagnostyki i Leczenia Bezdechu Sennego
• Zakład Rehabilitacji Leczniczej
• Izba Przyjęć
• Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
• Poradnia Medycyny Pracy
• Poradnia Antynikotynowa
• Dział Farmacji Szpitalnej
• Zespół Domowego Leczenia Tlenem

W Szpitalu zatrudniony jest również Psycholog Kliniczny, Dietetyk szpitalny oraz Rehabilitant i Fizjoterapeuta.

Rozwój i znaczące inwestycje Szpitala:
W 2002 roku:
• budowa kanalizacji szpitala ze środków WFOŚ i GW.

W 2003 roku:
• budowa sieci grzewczej szpital wraz z ekologicznymi kotłowniami oraz dobudowa i instalacja windy osobowej ze środków WFOŚiGW (w formie dotacji).

W 2004 roku:
• nowe urządzenia do chlorowni i zapasowego źródła wody, zakończenie budowy windy, złożenie wniosku o zakup cyfrowego aparatu RTG w ramach środków ZPORR.

W 2005 roku:
• modernizacja pomieszczeń i zakup oraz instalacja nowego aparatu RTG.

W 2006 roku:
• rozpoczęcie pierwszego etapu modernizacji oddziałów szpitalnych związanych z przebudową sal chorych wraz z budową łazienek
• dobudowa do istniejącego pawilonu nowej izby przyjęć wraz z podjazdem dla karetek i szatnią centralną dla personelu.

W 2007 roku:
• zakończenie dobudowy izby przyjęć i doposażenie jej w niezbędny sprzęt z dodatcji Urzędu Miasta Łaziska Górne
• modernizacja laboratorium analitycznego, pracowni bronchoskopii i bakteriologii wraz zakupem nowoczesnego wyposażenia,
• kontynuacja modernizacji oddziałów szpitalnych
• modernizacja sieci elektrycznej, instalacji przeciw pożarowej i wentylacji
• modernizacja dachu pawilonu B
• modernizacja instalacji wewnętrznej wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w kuchni
• uzyskanie dla laboratorium analityczno- bakteriologicznego kontroli jakości badań hematologicznych IQAS EIGHTCHECK wykonywanych na analizatorach Sysmex Serii K

W 2008 roku- drugi etap modernizacji oddziałów, m.in. utworzenie pokoi zabiegowych, dyżurek z systemem przyzywowym ,awaryjnym zasilaniem oraz izolatkami i łazienkami dla osób niepełnosprawnych
• ucyfrowienie pracowni RTG oraz skomputeryzowanie pracowni diagnostycznych
• odbudowa przyłącza energetycznego po żywiole z 15/16 sierpnia 2008
• modernizacja zadaszenia przy wejściu do budynku A
• doposażenie w aparaturę medyczną i sprzęt medyczny- m.in. zakup sprzętu rehabilitacyjnego do pracowni rehabilitacyjnej ze środków PEFRON

W 2009 roku:
• zakup aparatu RTG jednego dla potrzeb osób całkowicie leżących
• zakup respiratora, koncentratorów tlenu dla potrzeb Zespołu Domowego Leczenia Tlenem
• przeszkolenie personelu medycznego w Szkole Ratownictwa Medycznego przy Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym w Katowicach w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 49 osób otrzymało certyfikaty typu Basic Life Support + AED

W 2010 roku:
• uruchomienie na bazie pracowni rehabilitacji Zakładu Rehabilitacji Leczniczej
• zakup aparatów do diagnostyki bezdechu sennego, dalszy zakup koncentratorów tlenu
• doposażenie w dalsze pompy strzykawkowe oddziałów z Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia z Katowic
• doposażenie w profesjonalny sprzęt Sekcji Higieny Szpitalnej i Transportu Wewnętrznego

W 2011 roku:
• poszerzenie zakresu udzielanych świadczeń stacjonarnych o oddział opieki paliatywnej
• zakup wózka kąpielowego w pozycji leżącej z regulacją hydrauliczną
• modernizacja pomieszczenia i zakup chłodni do przechowywania zwłok
• zakup materaca do ogrzewania pacjentów oraz innego sprzętu medycznego.

Ponadto szpital czynnie uczestniczy w realizacji programów zdrowotnych, finansowanych ze środków Starostwa Powiatowego w Mikołowie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, promując w ten sposób profilaktykę zdrowotną Szpital posiada z 2010 roku pozytywne rekomendacje od Marszałka i Starosty w zakresie realizacji programów zdrowotnych Prowadzi także przy współpracy Powiatowego Urzędu Pracy oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łaziskach Górnych szkolenia i staże sanitariuszy szpitalnych, staże absolwenckie oraz praktyki studenckie w zakresie kształcenia fizjoterapeutów z Wyższą Szkołą Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej oraz AWF w Katowicach. Z pracowników Szpitala jedna osoba ukończyła studia podyplomowe z zakresu ochrony zdrowia finansowane ze środków Unii Europejskiej.

Szpital Chorób Płuc współpracuje z Izbą Pielęgniarską w Katowicach, Śląską Izbą Lekarską w zakresie podnoszenia kwalifikacji przez personel medyczny oraz Konsultantami Wojewódzkimi z dziedzin, w których leczeni są pacjenci, jak też z Instytutem Onkologii w Gliwicach, Kliniką w Zabrzu oraz innymi Szpitalami i lekarzami POZ.

Nie bez znaczenia jest także dbałość Szpitala o ochronę środowiska naturalnego, w tym zakresie Szpital działa na podstawie:
• Decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 30 stycznia 2006 roku w sprawie wprowadzania gazów i pyłów do powietrza oraz poboru wód podziemnych i odprowadzania ścieków (decyzja wydana na czas nieoznaczony)
• Decyzji Starosty Mikołowskiego z dnia 11 stycznia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi do 2016 roku.
• Decyzji Starosty Rybnickiego z dnia 31 maja 2011 w zakresie poboru wód podziemnych z własnego ujęcia ważne do 31 maja 2031 roku
• rocznych planów przeglądów technicznych dokonywanych przez Urząd Dozoru Technicznego oraz autoryzowane serwisy w zakresie aparatury sprzętu medycznego i innych urządzeń zapewniających ciągłość funkcjonowania Szpitala.